0
Embed™96孔DNA 合成板
Embed™96孔DNA 合成板
Embed™96孔DNA 合成板

Embed™96孔DNA 合成板

Embed ™ CPG Frits 96 孔合成板可适配 Dr. Oligo 192 等合成仪。
详情

Embed ™ CPG Frits 96 孔合成板可适配 Dr. Oligo 192 等合成仪。


订购信息

  产品分类
  联系我们
  联系人: 客服中心
  电话: 400-878-7248
  Email: info@biocomma.com
  微信: biocomma
  网址: www.biocomma.cn
  地址: 深圳市龙岗区吉华街道甘李六路12号中海信创新产业城12栋14楼